Message from Danjuro Profile NARITAYA Compendium Links
Danjuro Dictionary
Danjuro Dictionary
A-C : Aragoto  /  Araiso  /  Araisokai  /  Bat  /  Benigara-kuma  /  Beni-guma  /  Bukyoku Senrin  /  Chikaragami
D-F : Danjuro Musume  /  Danjuro postage stamps  /  Dan-Kiku-Sa  /  Danshuro  /  Ebizo  /  Edo neoi  /  Edo sanpuku tsui  /  Edo Sanza  /  Eyes  /  Fudo mie
G-J : Gekisei  /  Genroku mie  /  Gyoyo botan  /  Hakuen  /  Hakuen  /  Hataya  /  Hikaru Genji  /  Hogoan  /  Horikoshi Juzo  /  Horikoshi family  /  Ichikawa Shojo Kabuki (Ichikawa Girls’ Kabuki)  /  Ichikawa-ryu (Ichikawa school)  /  Ippon guma  /  Joshoin  /  Jukai
K : Kabuki Juhachiban  /  Kagekiyo  /  Kamawanu  /  Kanagaki Robun  /  Kato bushi  /  Kawarasaki Gonnosuke  /  Kiba no Oyadama  /  Kinpira Joruri  /  Kojo  /  Kuruma bin
LM : Living history (katsureki)  /  Masakari  /  Mimasu  /  Mimasuya Hyogo  /  Mimasuya Nisoji (1784-1856)  /  Misuji-goshi  /  Mukimi-guma
N-P : Narita Temple  /  Nihon guma  /  Nikutei Tohachi  /  Niodasuki  /  Nisen danshu  /  Osaragi Jiro  /  Ozatsuma  /  Persimmon
RS : The Revenge at Narita (Narita Adauchi)  /  Rokuyata-goshi  /  Saigyu  /  Sanbondachi  /  Shizome  /  Shugyoko  /  Society for Theatre Reform (Engeki Kairyo Kai)  /  Soga no Goro  /  Suisen & Kyokubai  /  Sujikuma
TU : Tenrangeki  /  Uiro  /  Uogashi (the fishmarket)
NARITAYA Japanese Home Site map